Nu är årets spektakel igång igen - de årliga hyresförhandlingarna 

Christofer Bernebring, VD AB Bjuvsbostäder

Mot bakgrund av att Hyresgästföreningens egen tidning Hem&Hyra medvetet sprider oriktiga* uppgifter om Bjuvsbostäder så ger vår VD Christofer Bernebring här sin syn på årets hyresförhandling.

Hyresmarknadens parter (Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta) har kommit överens om en vägledning ("Trepartsmodellen") som ska tillämpas vid de årliga hyresförhandlingarna.

Förenklat så innebär vägledningen att chefsekonomerna från vardera part fyller modellen med siffror från SCB, Konjunkturinstitutet och Riksbanken gällande kostnads- och ränteutveckling de senaste tre åren. Sen lägger vi in hur taxor och avgifter förändrats lokalt med siffror från Nils Holgersson-rapporten. Faktorerna tilldelas sedan olika vikt och i Bjuvsbostäders fall så har vi föreslagit en viktning som hänger ihop med bolagets kostnadsfördelning.

För vår del anger modellen en kostnadsökning om cirka 14 % som ska ligga till grund för 2024-års förhandling. Den faktiska kostnadsökningen för 2023 är dock ännu större, men modellen ger ett medelvärde för de tre senaste åren för att skapa större stabilitet och förutsägbarhet. Det är därför resultatet är avsevärt lägre än de faktiska kostnadsökningar som drabbat många villa- och bostadsrättshushåll det senaste året.

Här ska man uppmärksamma att det råder något av en begreppsförvirring beträffande det resultat som kommer ur de inledande stegen i modellen. Detta är inget yrkande utan just första steg och för att komma fram till vad hyreshöjningen bör vara så måste även nästa steg tillämpas.

Nästa steg i förhandlingen handlar om att väga ovanstående behov av hyreshöjning mot hyresgästkollektivets behov av en rimlig, stabil och förutsebar hyresutveckling. Detta uppnås delvis redan genom att resultatet av de inledande stegen utgår från ett flerårssnitt. Bjuvsbostäder ser dock även framför sig att det ska ske ett ”avdrag” på de 14 % då vi inte vill att hela kostnadsökningen ska drabba våra hyresgäster.

Vi tycker dock att det är rimligt att Hyresgästföreningen, i egenskap av förhandlingsrepresentant för hyresgästerna, engagerar sig och kommer med ett förslag till hur ett sådant avdrag kan se ut. Vår lokala motpart verkar tyvärr inte ha någon ambition om att tillämpa Trepartsmodellen och har istället kommit med vad man själva uttrycker som ”ett skambud” om en hyreshöjning om 2,8 % - utan någon vidare förklaring. Budet 2,8 % i förhållande till kostnadsökningar om cirka 14 % är en väsentlig skillnad! Anmärkningsvärt är att budet inte ens ligger i närheten av rådande inflation.

Motpartens agerande är minst sagt frustrerande när vi som bostadsbolag redan sitter med stora kostnadsökningar och därtill fått aviserade taxehöjningar på vatten och fjärrvärme som är över 25 %. Situationen är problematisk, om den lokala motparten inte har någon avsikt att hedra Trepartsmodellen ser jag tyvärr inte att den kommer att överleva årets förhandlingar. Förra året hade Bjuvsbostäder tio förhandlingsträffar och motpartens ökända förhalningstekniker ledde till att hyreshöjningen försenades till den första mars.

För låga och försenade uppgörelser urholkar hyresvärdens möjligheter att underhålla sina fastigheter, vilket i slutändan drabbar hyresgästerna och är inget som vi kan acceptera. Bjuvsbostäder eftersöker seriösa förhandlingar som tar sin utgångspunkt i Trepartsmodellen – det är viktigt för oss så väl som våra hyresgäster, idag och i framtiden.

Framöver vore det kanske bättre att anamma modellen på arbetsmarknaden, det vill säga ett nationellt märke, som även Lennart Weiss förslagit i Bopolpodden.

Christofer Bernebring
VD, AB Bjuvsbostäder

*Hyresgästföreningens tidning Hem&Hyra har uppgett felaktiga uppgifter i sin artikel om oss och årets hyresförhandling. Trots att vi bett om rättelse i både intervju och efteråt så har man inte justerat felaktigheterna. Bjuvsbostäder har inte lämnat något yrkande och den angivna procentsatsen är ingen uppgift som vi uppgett.